Czasopismo „Psychoprevention Studies” powstało w 2013 roku jako kwartalnik, recenzowany i wydawany w języku angielskim, w wersji elektronicznej. Wydawcą czasopisma jest Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum w Lublinie. Poszczególne numery czasopisma są publikowane i udostępniane nieodpłatnie na stronie www.ipip.info.pl. Funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma pełni Pan Michał Chwaszcz.

Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia działań podejmowanych pracowników naukowych różnych środowisk akademickich, zajmujących się głównie profilaktyką i problemami osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, ale także ogólnie problematyką psychologiczną i społeczną. W założeniu Wydawcy oraz Rady Naukowej czasopisma, która składa się z wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie psychologii i socjologii, czasopismo ma stać się narzędziem otwartym do ogólnoświatowej prezentacji interdyscyplinarnych osiągnięć naukowo-badawczych z zakresu psychologii, socjologii i dziedzin pokrewnych. Służyć temu ma również umiędzynarodowienie składu Rady Naukowej czasopisma - według założenia Wydawcy, ponad 50% członków Rady Naukowej to specjaliści zagraniczni.

W czasopiśmie „Psychoprevention Studies” publikowane są prace będące rezultatem badań empirycznych, jak też oryginalne publikacje teoretyczne, artykuły specjalistyczne, jak i polemiczne, publikacje monograficzne oraz recenzje książek, artykułów i podręczników. Czasopismo otwarte jest także na publikację prac magisterskich, doktorskich czy habilitacyjnych. Wszelkie publikacje, artykuły czy monografie naukowe w czasopiśmie „Psychoprevention Studies” zamieszczane na stronie www.ipip.info.pl są dostępne na zasadach korzystania z licencji CC-BY opartej na umowie zawieranej z każdym autorem publikacji o nieodpłatnym przeniesieniu praw do utworów z zobowiązaniem do udzielania licencji CC-BY.

W celu zachowania wysokiego poziomu publikacji zamieszczanych na łamach czasopisma, każdy nadesłany artykuł poddawany jest recenzji w oparciu o zasadę „double-blind review proces”. Rada Redakcyjna zapewnia, aby co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje stanowili recenzenci zewnętrzni, ale także aby ponad 50% recenzentów było międzynarodowych. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych jest oceniany przez losowo wybranego redaktora statystycznego.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com