1. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty o charakterze naukowym – studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych, a także informacje kronikarskie dotyczące wydarzeń o charakterze naukowym (np. awanse naukowe).
  2. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim lub angielskim. W związku z tym, że czasopismo wydawane jest w wersji anglojęzycznej, teksty przesłane w języku polskim są tłumaczone na język angielski. Koszty tłumaczenia ponosi Autor.
  3. Do studiów teoretycznych, prac badawczych i przeglądowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim lub angielskim, każde maksymalnie do pół strony maszynopisu. Streszczenie pracy teoretycznej i przeglądowej powinno zawierać zasadnicze założenia i wnioski. Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać główne założenia badań, zastosowaną metodologię i najważniejsze wnioski z badań. Do prac należy także dołączyć słowa kluczowe (3–5) w języku polskim lub angielskim oraz tłumaczenie tytułu pracy w języku angielskim.
  4. Nadesłane do Redakcji teksty są poddawane ocenie formalnej (weryfikacja wewnątrzredakcyjna), a następnie recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów (tzw. podwójna ślepa recenzja). Redakcja przekazuje Autorowi uwagi i sugestie recenzentów, nie udostępnia natomiast pełnych treści recenzji.
  5. Autor dołącza do artykułu oświadczenie, zawierające podstawowe informacje o Autorze (tytuł naukowy, afiliację, dane kontaktowe) wraz z klauzulą potwierdzającą oryginalność tekstu oraz podpisuje umowę o nieodpłatnym przeniesieniu na Wydawnictwo majątkowych praw autorskich do artykułu. Autor zobowiązany jest przesłać Redakcji podpisany druk oświadczenia i umowy w wersji papierowej lub jego skan na adres mailowy Redakcji.
  6. Artykuł powinien być przygotowany wg wzoru: Typ pliku– Microsoft Word Czcionka – Times New Roman, 12 pkt Odstępy między wierszami – 1,5 Marginesy – 2,5 Objętość artykułu – łącznie z bibliografią – do 20 stron maszynopisu.
  7. Obowiązują wyłącznie standardy przypisów, cytowań i bibliografii ujęte przez wytyczne APA.
  8. Mając na uwadze międzynarodowy charakter czasopisma, Autor jest zobowiązany do cytowania literatury zagranicznej, właściwej dla tematyki prezentowanego zagadnienia.
  9. Zdjęcia oraz inne materiały graficzne, będące częścią artykułu należy przesłać w odrębnych plikach.
  10. Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
  11. Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com